Kantoorgegevens:

 • TCF BV
  (Tolsma Consultancy Franeker BV)
  Schilcampen 6
  8801 ME Franeker
 • Telefoon: 0517-396931 / 396840
 • E-mail: mail@tcfzorg.nl
 • KvK: 01081554 te Leeuwarden
 • AFM:  12002231
 • Kifid:  300.000165

 

Disclaimer

Execution only

Als u via www.tcfstudenten.nl zelf een berekening maakt of
een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe
van “execution only”.
Dat wil zeggen dat u van ons, TCF,  géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het  beste bij u past.

TCF voor uw goedkope zorgverzekering

TCF  is al ruim 30 jaar gespecialiseerd  in zorgverzekeringen.
Stad Holland werkt uitsluitend met  bemiddelaars samen en kent geen premiedifferentiatie, m.a.w. er is één premie en
en er worden géén kortingen verleend.
Hierdoor bent u er zeker van dat u altijd de laagste premie betaalt.

 

TCF biedt voordeel voor iedereen

Iedereen kan profiteren van de TCF voordelen.
U hoeft niet eerst ergens lid van te worden of op een andere manier een verplichting aan te gaan.
Stad Holland werkt al jaren samen met TCF.
U betaalt de premie aan Stad Holland en Stad Holland  keert de vergoedingen uit.

Informatie over onze dienstverlening.

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de tot stand koming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Onze diensten

Onder Autoriteit Financiele Markten (AFM) vergunningsnummer 12002231 mogen wij  bemiddelen in zorgverzekeringen.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Stichting Kifid:300.000165

Wij richten ons op degenen die hun zorgverzekeringen zoveel mogelijk zelf (willen) regelen.
Onze site verstrekt géén adviezen.
Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor schade die u ondervindt door de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van een verzekering.

Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig advies vrij. Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap van hebben kunnen aanbieden.
Dat neemt niet weg dat wij niet met alle verzekeraars zaken doen.
Bij onze aanbiedingen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming, geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiele producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de producten van verzekeringsmaatschappijen, hierbij werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen.

De wijze waarop wij worden beloond

Wij ontvangen van de maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding (provisie) die een onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening gebracht wordt.

Klachten

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze bemiddeling, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op.
Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het:

Klachteninstituut Financiele
Dienstverlening

Postbus 93257
2509 AG
Den Haag

tel 0900-3552248
E-mail : consument@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

U kunt zich desgewenst tot de burgelijke rechter wenden, Nederlands recht is van toepassing.

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, kan TCF niet instaan voor
de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.

U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie.
Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

TCF , haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie op de site(s). Alle opgenomen informatie in de ruimste zin des woords is in eigendom of in licentie van TCF , tenzij anders vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site(s). Het is niet toegestaan de inhoud van de site(s) voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen,
door te sturen, te distribueren, te verspreiden of aan derden beschikbaar te stellen.

Nederlands recht is van toepassing.

Privacy Reglement

Als bemiddelaar is TCF overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering.
Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

TCF  houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De AVG

25 mei 2018 is het zo ver, de “inwerkingtreding” van de Algemene Verorderning Gegevensbescherming, kortweg AVG. De AVG is de Nederlandse variant van de Europese verordening GDPR en volgt in Nederland de thans geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens of Wbp op.
Klik HIER voor ons Privacy Statement